Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti prodaje i isporuke

aži od 01. siječnja 2014

1. Općenito

Ovim Općim uvjetima uređuje se pravni odnos između trgovačkog društva STO Ges.m.b.H. Podružnica za trgovinu,proizvodnju i usluge, Kovinska 4a, 10090 Zagreb, OIB 4083159683 kao prodavatelja robe (u daljnjem tekstu: Sto Ges.m.b.H. Podružnica Hrvatska), s jedne strane, te kupaca robe iz asortimana Sto Ges.m.b.H. Podružnica Hrvatska, s druge strane. Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke vrijede za područje Republike Hrvatske. Poslovni uvjeti naših kupaca su važeći za nas samo onda kada ih mi izričito pismeno potvrdimo. Prihvaćanjem poslovnog odnosa kupac prihvaća ove opće uvjete kao obvezujuće i bez posebne pismene suglasnosti.


2. Narudžba i ponuda robe

Narudžba kupca prima se isključivo u pisanom obliku, dostavljena osobno, putem fax-uređaja ili e-maila. U narudžbi Kupca mora biti točna specifikacija robe koja se naručuje (npr. naziv, količina, mjesto isporuke). Narudžbe su za nas obvezujuće kada ih pismeno potvrdimo. Ukoliko se uvjeti iz potvrde narudžbe razlikuju od općih uvjeta prodaje i isporuke, onda su uvjeti iz potvrde narudžbe važeći.

Ponude su neobvezujuće osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Njihova valjanost je naznačena na ponudi. Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja, rokove dostave/preuzimanja i ostale uvjete.

3. Cijene robe

Prodavatelj će zaračunati proizvode po cijenama iz cjenika važećeg na dan isporuke, odnosno uplate u slučaju plaćanja po ponudi. Kod avansnog plaćanja za robu prema ponudi, ista se može isporučiti nakon primitka potvrde poslovne banke prodavatelja o primljenoj uplati. Sve cijene su veleprodajne, izražene u kunama na paritetu fco skladište Prodavatelja.

Paleta nije povratna i posebno se zaračunava po cijeni od 60,00 kn/kom + PDV.

Prodavatelj pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji

utječu na formiranje cijene, a to su: cijena sirovina, cijena ambalaže, naknade, promjena

tečaja kune, cijena goriva i cijena radne snage. O korekciji cijena Prodavatelj će pisanim putem u roku od 8 dana od iste obavijestiti Kupca. Ukoliko Kupac u roku od 3 dana prije isporuke ne odustane pisanim putem od ponude, smatra se da je prihvatio korigiranu cijenu.

Za avansne uplate temeljem izdanog predračuna Prodavatelj će jamčiti cijenu prije korekcije.

4. Uvjeti plaćanje i isporuke

Ispostavljeni račun dospijeva na naplatu prema ugovorenim rokovima. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zakonska zatezna kamata. U slučaju nepridržavanja naših uvjeta plaćanja kao i nastupanje okolnosti koje bi dovele u pitanje kreditnu sposobnost kupca, svi naši računi dospijevaju odmah na naplatu, bez obzira na odgodu plaćanja.

U slučaju odobrene odgode plaćanja, Kupac daje konkretna sredstva osiguranja naplate. Kupac se obvezuje pisano izvijestiti Prodavatelja o činjenici eventualne blokade računa Kupca, u slučaju da je istekao rok dospijeća plaćanja, a Kupac ima nepodmirene obveze.

Rokovi isporuke su navedeni u pismenoj ponudi, te će nakon pismene narudžbe kupca biti ispoštovani prema najboljim mogućnostima, a o zakašnjenjima će kupac biti pravovremeno obaviješten. Ukoliko kupac naknadno odustane od narudžbe, nakon što je istu pismeno i potvrdio, ista će mu se fakturirati kao da je roba preuzeta.

Kupac ne može tražiti naknadu štete ukoliko uslijed opravdanih razloga tj. više sile (kao npr. devizne i trgovačko-političke mjere, štrajkovi, ratovi, nedostatak sirovina, kvarovi strojeva u proizvodnji, požari, vremenske nepogode i sl.) nije moguće isporučiti robu.

5. Reklamacije

Kupac svojim potpisom na otpremnici preuzima robu, prema vanjskim pokazateljima, u količini i vrijednosti kao ispravnu. Neznatna odstupanja isporučene robe u odnosu na ponudu ili uzorak u smislu veličine, kakvoće i boje, ne smatraju se nedostatkom.

Povrat toniranog materijala nije moguć, jer se roba tonira isključivo prema narudžbi kupca (u količini i tonu). Jednako tako nije moguće izvršiti povrat robe koja nije u našem standardnom programu. U slučaju povrata netoniranog materijala, koji mora biti u originalnom, neoštećenom pakiranju, odobrava se iznos od 75% vrijednosti materijala, u roku od 30 dana od datuma s otpremnice materijala. U tom slučaju kupac je obavezan prilikom povrata materijala dostaviti izjavu o ispravci pretporeza, ovjerenu pečatom i potpisanu od strane odgovorne osobe.

U slučaju reklamacije kupac je dužan sastaviti reklamacijski zapisnik i proslijediti ga u Sto Ges.m.b.H. Podružnicu Hrvatska, najkasnije u roku od 30 dana od otkrivanja nedostatka. Robu čiju je kvalitetu kupac reklamirao, kupac je dužan čuvati od oštećenja do konačnog razjašnjenja reklamacije.

U slučaju nepravilnog ili neadekvatnog rukovanja ili ugradnje materijala, a koji bi mogli uzrokovati štetu, prodavatelj je oslobođen bilo kakve odgovornosti prema kupcu.

6. Tehničke informacije

Tehničke informacije i podaci o tehnici primjene naših proizvoda rezultat su najnovijih tehničkih dostignuća, te su osnova za tehničke listove. Za eventualne štete nastale uslijed nepoštivanja navedenih uputstava ne odgovaramo. Navedeni utrošci materijala dati su na temelju iskustva i prosječnih vrijednosti. Stvarni utrošak materijala ovisi o podlozi, tehnici rada, te za eventualna odstupanja ne odgovaramo.

Za sva pitanja, informacije i savjete vezano uz primjenu i ugradnju naših proizvoda, rado vam stojimo na raspolaganju.

7. Ostale napomene

U slučaju nevaljanosti pojedinih uredbi gore navedenih općih uvjeta prodaje i isporuke uslijed drugačijih zakonskih pravila ili odstupajućeg pravorijeka, vrijedi dogovor s kupcem u pismenoj formi, da se pravovaljanost ostalih odredbi ne mijenja kao cjelina.

OUP za preuzimanje

Ovdje ćete pronaći Opće uvjete poslovanja društva Sto Ges.m.b.H. za preuzimanje.